Privacystatement

I. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is opgesteld door EVE Architecten B.V., verder in deze privacyverklaring aangeduid als ‘wij’. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke – zoals dat onder de AVG heet – met betrekking tot persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen.

Via deze privacyverklaring wensen wij u als klant of als bezoeker van onze website te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen EVE Architecten, of via info.

II. Inhoud

In deze privacyverklaring vindt u een antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Welke onderneming is de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot mijn persoonsgegevens? (Hoofdstuk I)
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijkerwijs van u? (Hoofdstuk III)
 • Op welke manier hebben wij deze persoonsgegevens verkregen? (Hoofdstuk III)
 • Op welke wettelijk toegestane grondslag hebben wij deze persoonsgegevens verkregen? (Hoofdstuk IV)
 • Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? (Hoofdstuk IV)
 • Delen wij uw persoonsgegevens met anderen en zo ja met wie? (Hoofdstuk V)
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? (Hoofdstuk VI)
 • Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? (Hoofdstuk VII)
 • Waar dient u zich toe te richten met vragen of klachten? (Hoofdstuk VIII)

III. Persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt via ons telefoonnummer, algemeen e-mailadres of via een formulier op onze website, teneinde een afspraak te maken met een van onze adviseurs of informatie op te vragen, dan vragen wij uw naam, adresgegevens en uw contactgegevens zoals uw telefoonnemer en/of e-mailadres, zodat wij een afspraak met u kunnen plannen of u informatie kunnen verschaffen.

Als u klant bij ons bent, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze diensten goed te kunnen verlenen, het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens (zowel uw huidige als mogelijk uw toekomstige adres), contactgegevens zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres, uw bankgegevens voor onze financiële administratie en eventueel uw burger servicenummer als u wenst dat wij voor u uw bouwaanvraag verzorgen. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij rechtstreeks van u indien u van onze diensten gebruik wenst te maken.

IV. Grondslag en doeleinden

Op basis van de AVG mogen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijkerwijs op basis van een van de volgende grondslagen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan. Bijvoorbeeld uw burger servicenummer zodat wij voor u uw bouwvergunning kunnen aanvragen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust. Bijvoorbeeld uw financiële gegevens vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven. Bijvoorbeeld uw e-mailadres zodat u onze nieuwsbrief kunt ontvangen.

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan ook slechts voor die doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, namelijk:

 • Het verstrekken van door u opgevraagde informatie of het plannen van een door u verzocht gesprek.
 • Het naar tevredenheid uit kunnen voeren van de overeenkomst die tussen u en ons is aangegaan.

V. Derden

Wij beseffen dat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld onder de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook niet met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan onze overeenkomst. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens met het omgevingsloket delen indien u ons heeft verzocht om de bouwaanvraag voor u te regelen. Eventueel kunnen persoonsgegevens ook worden gedeeld met een aannemer, maar slechts indien u ons heeft verzocht om u met een aannemer in contact te brengen en slechts indien u ons heeft verzocht uw persoonsgegevens met deze aannemer te delen.

Omdat zowel het omgevingsloket als eventueel een aannemer zelf ook kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens, zijn zij direct verantwoordelijk onder de AVG. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze derden eveneens goed te bestuderen.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

VI. Bewaartermijnen en waarborgen

Aangezien het niet ondenkbaar is dat gegevens in uw dossier en daarmee mogelijkerwijs persoonsgegevens in de toekomst nog eens opgevraagd zullen worden door u of bevoegde instanties, vernietigen wij uw dossier in beginsel niet na verloop van tijd. Wel archiveren wij alle gegevens in uw dossier een halfjaar na het einde van onze overeenkomst. Deze dossiers worden dan afgeschermd en beveiligd bewaard en zijn in beginsel niet langer toegankelijk, tenzij wij daartoe een specifiek verzoek van u ontvangen.

Uiteraard kunt u te allen tijde gebruik maken van uw rechten onder de AVG, zoals hieronder uiteengezet, ook met betrekking tot gearchiveerde dossiers.

VII. Uw rechten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een van onderstaande rechten wilt inroepen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon bij ons. Ook mag u een verzoek richten aan info. Als u uw verzoek liever per post stuurt, dan kan u dit richten aan: EVE Architecten B.V., t.a.v. de privacy afdeling, Postbus 115, 7440 AC Nijverdal. Hieronder treft u een opsomming aan van de rechten die u heeft onder de AVG:

 • Recht van inzage – Dit houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, dan kunt u inzage verkrijgen in deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie – Dit houdt in dat u van ons mag verlangen dat wij foutieve persoonsgegevens corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) – Dit houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking – Dit houdt in dat u ons mag vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Dit houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens in zodanige vorm te ontvangen dat u dit met een ander kan delen, of dat wij uw persoonsgegevens direct met een ander delen.
 • Recht van bezwaar – Dit houdt in dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming – Dit houdt in dat u ons mag verzoeken met een menselijke blik naar uw persoonsgegevens te kijken. Overigens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

VIII. Vragen of klachten

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot uw contactpersoon bij ons. Ook mag u natuurlijk een e-mail sturen aan info of een brief sturen aan EVE Architecten B.V., t.a.v. de privacy afdeling, Postbus 115, 7440 AC, Nijverdal.

Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

IX. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij deze privacyverklaring wijzigen, dan wordt de oude privacyverklaring automatisch vervangen door de nieuwe privacyverklaring. Wij vragen u dan ook met enige regelmaat deze privacyverklaring te bekijken.