Een nieuwe buur voor het Kootwijkerzand

Buitenplaats van Stuyvesandte

B U I T E N P L A A T S   V A N   S T U Y V E S A N D T E

Een nieuwe buur voor het Kootwijkerzand

Kootwijk is een oude kern in de gemeente Barneveld. Het is een dorp met een karakteristiek beeld en wordt omgeven door prachtige natuur. Enerzijds bossen met overwegend naaldbomen, anderzijds de grootste (nog stuivende) zandverstuiving van West-Europa. Vanuit Kootwijk zowel de randstad als steden als Apeldoorn en Deventer prima te bereiken via de A1. Het voormalige recreatieterrein De Paalhoeve aan de rand van Kootwijk wordt herontwikkeld. Een plan van 13 woningen waarbij het raamwerk van groen als ruimtelijk kader, de basis vormt voor de verkaveling.

G E S C H I E D E N I S   K O O T W I J K E R Z A N D

De Veluwe is ontstaan in de IJstijd door een stuwwal en was van oudsher een toendralandschap. Pas vanaf de laatste IJstijd is deze langzaam getransformeerd naar bos. Het hoger gelegen gebied en de bossen, werd een aantrekkelijk gebied voor de mensen om zich daar te vestigen, het esdorp Kootwijk is toen ook ontstaan. De bewoners van dit gebied kapten veel bomen voor akkers en hout met als gevolg dat er grote heidevelden ontstonden. Dit zette door en er ontstond een nieuw landschap gecreëerd door de mens: zandverstuiving. Dit baarde de overheid grote zorgen. De Provincie doet een poging tot het vastleggen van het zand, de aanleg van Zanderdennen in 1850. Eind 19e eeuw wordt dit doorgezet door een grootschalige bebossing van de zandgronden. Het resultaat is dat circa 90% van het stuifzand op de Veluwe is vastgelegd met heide en bos. Een uitzondering is gemaakt voor het Kootwijkerzand.

P L A N G E B I E D

Het plangebied ligt op de stuwwal van het Veluwemassief. Bij het plangebied is het hoogteverschil niet sterk waarneembaar, in tegenstelling tot het Kootwijkerzand. Daar zijn grote stuifduinen gevormd door de wind. Het plangebied kent nagenoeg geen bebouwing: een enkele boerderij bereikbaar met voornamelijk zand- en halfverharde wegen. De randen van het gebied bestaan voornamelijk uit bomen en heesters. Het plangebied valt in een groene ontwikkelingszone. Dit biedt ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met een versterking van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden.

Kootwijk heeft voor de komende jaren een belangrijke opgave: het aangrijpen van kleine woningbouwprojecten om de leefbaarheid te ondersteunen en het ondersteunen van het dorp bij de instandhouding van de verenigingen.

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N   &   K A V E L P A S P O O R T E N

Voor het plangebied hebben onze collega’s ODIN Landschapsontwerpers het beeldkwaliteitsplan en de kavelpaspoorten opgesteld. In een aantal brainstormsessie hebben we samen nagedacht over de invulling van het plangebied. Dit resulteerden in twee documenten waarbij de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd wordt en waarbij nog volop ruimte is om invulling te geven aan de architectuur. In het beeldkwaliteitsplan is een aantal uitgangspunten als basis gehanteerd:

  • Waardevolle bestaande groenstructuur behouden en versterken (boskarakter met open kamers)
  • Plangebied vormt onderdeel van het landschap op grotere schaal
  • Voortbouwen aan het rustige groene karakter van Kootwijk
  • Wonen op open plekken in het bos met zichtrelaties naar buiten
  • Kwaliteit, ruimte en privacy
  • Paalhoeveweg als belangrijke noord-zuidverbinding behouden voor langzaam verkeer

De verkavelingsschets van het plangebied laat de vertaling van deze uitgangspunten goed zien. De individuele kavels worden omzoomd door groen, waardoor er een soort groene kamers ontstaan. Het gebied ademt zo de sfeer van bos met forse bomen en boomgroepen en dichte bossingels als randen van de kavels. Deze sfeer komt in alles tot uiting. Niet alleen in de groenstructuur, maar ook in de verhardingen, de erfafscheidingen en de bijbehorende poorten en overige inrichtingselementen. In het beeldkwaliteitsplan en in de kavelpaspoorten zijn deze elementen allemaal zorgvuldig vastgelegd.

A R C H I T E C T U U R

Ook de architectuur wordt afgestemd op de gewenste sfeer. Het ruimtelijk concept van Buitenplaats van Stuyvesandte wordt gekenmerkt door wonen in het groen. Dit betekent dat een robuust groen raamwerk wordt gecreëerd. Een raamwerk van heesters en bomen met daarin ruime groene kavels. Kavels die optimaal genieten van eigen privacy  en aan de buitenranden ook een prachtig doorzicht hebben naar de directe omgeving.

Dit robuuste raamwerk biedt qua architectuur veel ruimte op de diverse kavels. Uitgaande van een eenvoudige hoofdvorm met enkelvoudige volumes wordt een moderne/eigentijdse architectuurstijl voorgesteld.

De hoofdvorm zijn enkelvoudige volumes met ondergeschikte aanbouwen, één laag met kap of twee lagen met plat dak. Veel glas en open gevels is een pré: uitzicht op het bos en de natuur! De materialen zijn natuurlijk: hout, baksteen, riet, sedum. Veelal in gedekte kleuren in aarde en grijstinten. Bij uitzondering is er ruimte voor een woning in een lichte kleur. Voor dit plan hebben wij drie voorbeeldvilla’s ontworpen, de eerste villa wordt momenteel gebouwd.

O P E N   H U I S

Zaterdag 29 juni is het open huis op Buitenplaats van Stuyvesandte. U kunt dan de sfeer proeven op de locatie. Maar u kunt ook de voorbeeldwoning van binnen en buiten zelf ervaren! Wij zijn ook aanwezig en kunnen u meer vertellen over alle mogelijkheden op deze mooie plek. Maar ook kunnen wij vragen beantwoorden die u heeft over het ontwerpproces, vergunningstraject en bouwkosten. Wij ontmoeten u graag!

Wanneer:        zaterdag 29 juni

Tijd:                 11.00 – 14.00 uur

Waar:               Paalhoeveweg te Kootwijk